Sydjysk Fotoklub Vedtægter

11.marts 2019/MK

§1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Sydjysk Fotoklub

Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune

Foreningens adresse er formandens private adresse

§2. Formål:

Foreningens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk og kunstnerisk henseende igennem afholdelse af:

 • mødeaftener,
 • konkurrencer,
 • udstillinger,
 • fototure,

samt at skabe en god klubånd, således medlemmerne indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

Klubben er åben for personlig medlemsskab uden begrænsning.

Bestyrelsen afgør, under hensyn til klubbens økonomi, om deltagelse i arrangementer er betalingspligtige eller ej. Deltagelse til mødeaftener uden forplejning er altid gratis.

3. Bestyrelse:

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Aktivitetsleder
 • 2 suppleanter

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Klubben tegnes af formanden.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Dog vælges kasserer og formand forskudt. Der kan ikke indvælges flere bestyrelsesmedlemmer fra samme husstand.

Posten som formand vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstituering.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, så skal vedkommende på valg ved første ordinære generalforsamling

§4. Regnskab:

Regnskabet er fra 1. marts til 28. februar.

Regnskabet føres af kassereren og fremlægges hvert år til generalforsamlingen i revideret stand.

Som revisor fungerer en af klubbens medlemmer.

§5. Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes med mindst 30 dages varsel via e-mail til medlemmerne eller ved opslag på klubbens hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Vedtagelse af budget, samt fastsættelse af næste års kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Dirigenten leder forhandlingerne og bestyrelsen underskriver referat fra generalforsamlingen.

Sekretæren laver et referat, der har fuld bevisende ret, når den er underskrevet af dirigent og den fungerende bestyrelse.

Stemmeret har et hvert medlem, dog kun ved personligt fremmøde.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel afstemning, dog ikke ved opløsning af klubben, der kræver tilslutning fra mindst 2/3 af fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

§6. Ekstraordinær generalforsamling:

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes skriftligt til en ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen herom træffes af dirigenten på den ikke beslutningsdygtige generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling, der er besluttet afholdt på en ordinær generalforsamling, er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og simpelt flertal er her afgørende.

Ekstraordinær generalforsamling kan derudover indkaldes med min. 14 dages varsel, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder anledning hertil, eller når mindst 50 % af de menige medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen, med begrundet angivelse af forhandlingsemne.

Hvis bestyrelsen ikke kan konstitueres, skal der i alle tilfælde indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og simpelt flertal er her afgørende.

§7. Kontingent:

Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling

Det årlige kontingent forfalder 28. februar. Er kontingentet ikke betalt denne dag, er man automatisk udmeldt af klubben.

Kontingent afregnes efter følgende måde. Ved indmeldelse i første halvår, opkræves fuldt kontingent. Ved indmeldelse i andet halvår opkræves halvt kontingent.

§8. Udmeldelse:

Udmeldelse sker til klubbens kasserer. Kontingent refunderes ikke.

Ved udmeldelse skal alle ting, som er lånt af klubben afleveres. Det gælder f. eks. bøger/blade, fotovest, teknisk udstyr eller andet som er lånt.

Gavekort f. eks. årets billede og månedens billede skal være indløst senest 30 dg. efter udstedelsen og før regnskabsafslutning.

§9. Eksklusion:

Klubbens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis denne skader klubbens interesser.

Eksklusion skal foretages i enighed af bestyrelsen. Den ekskluderede kan, hvis denne ønsker det, forlange afgørelsen indanket for en generalforsamling, hvor den ekskluderede har taleret.

Generalforsamlingens afgørelse om, hvorvidt eksklusionen står ved magt, træffes ved almindeligt flertal.

§10. Opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens formue skal, i tilfælde af opløsning, anvende i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes på den opløsende generalforsamling.
Vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamlingen 4. marts 2019 på Damms Gård.

Vedtægter gældende i Word docx