Sydjysk Fotoklub Vedtægter

Sydjysk Fotoklub Vedtægter

Revideret den 15. marts 2O22|MK

§1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Sydjysk Fotoklub

Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune

Foreningens adresse er formandens private adresse

§2. Formål:

Foreningens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk og kunstnerisk henseende igennem afholdelse af:

 • mødeaftener,
 • konkurrencer,
 • udstillinger,
 • fototure,

samt at skabe en god klubånd, således medlemmerne indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

Klubben er åben for personlig medlemsskab uden begrænsning.

Bestyrelsen afgør, under hensyn til klubbens økonomi, om deltagelse i arrangementer er betalingspligtige eller ej. Deltagelse til mødeaftener uden forplejning er altid gratis.

3. Bestyrelse:

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Aktivitetsleder
 • 2 suppleanter

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen.

Klubben tegnes af formanden.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formand og aktivitetsleder vælges i
ulige år. Kasserer og sekretær vælges i lige år. Der kan ikke vælges flere bestyrelsesmedlemmer fra
samrne husstand.

Suppleanter vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen i et antal af 2.
Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, så skal vedkommende på valg ved første ordinære
generalforsamling

§4. Regnskab:

Regnskabet er fra 1. marts til 28. februar

Regnskabet føres af kassereren og fremlægges hvert år til generalforsamlingen i revideret stand.
Regnskabet revideres af klubbens bilagskontrollant.

Som bilagskontrollant fungerer et af klubbens medlemmer.
Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant vælges på hvert års generalforsamling.
Bilagskontrollant kontrollerer, at klubbens mødereferater, regnskaber, billeder og andre dokumenter
er sikret års opdelt på en ekstem harddisk som Backup.

§5. Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes med mindst 30 dages
varsel via e-mail til medlemmerne og ved opslag på klubbens hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives skriftligt og være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes.
Ændringsforslag kan fremsættes under generalforsamlingen
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af samtlige på generalforsamlingen mødte
medlemmer

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Vedtagelse af budget, samt fastsættelse af næste års kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Dirigenten leder forhandlingerne og formand og dirigent underskriver referat fra generalforsamlingen.
Sekretæren laver et referat, der har fuld bevisende ret, når den er underskrevet af dirigent og
formanden.
Stemmeret har et hvert medlem, dog kun ved personligt fremmøde.
På generalforsamlingen afgøres alle sager, bortset fra vedtægtsændringer, ved simpelflertal.

§6. Ekstraordinær generalforsamling:

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes via e-mail og på klubbens hjemmeside til
en ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen herom træffes af dirigenten på
den ikke beslutningsdygtige generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling, der er besluttet afholdt på en ordinær generalforsamling,
_ er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og simpelt flertal er her afgørende.
Ekstraordinær generalforsamling kan derudover indkaldes med min. 14 dages varsel, når formanden
eller to bestyrelsesmedlemmer finder anledning hertil, eller når mindst 50 % af de menige
medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen, med begrundet angivelse af
forhandlingsemne.
Hvis bestyrelsen ikke kan konstitueres, skal der i alle tilfælde indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og simpelt
flertal er her afgørende.

§7. Kontingent:

Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling

Det årlige kontingent forfalder 28. februar. Er kontingentet ikke betalt denne dag, er man automatisk udmeldt af klubben.

Kontingent afregnes efter følgende måde. Ved indmeldelse i første halvår, opkræves fuldt kontingent. Ved indmeldelse i andet halvår opkræves halvt kontingent.

§8. Udmeldelse:

Udmeldelse sker til klubbens kasserer. Kontingent refunderes ikke.

Ved udmeldelse skal alle ting, som er lånt af klubben afleveres. Det gælder f. eks. bøger/blade, fotovest, teknisk udstyr eller andet som er lånt.

Gavekort f. eks. årets billede og månedens billede skal være indløst senest 30 dg. efter udstedelsen og før regnskabsafslutning.

§9. Eksklusion:

Klubbens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis denne skader klubbens interesser.

Eksklusion skal foretages i enighed af bestyrelsen. Den ekskluderede kan, hvis denne ønsker det, forlange afgørelsen indanket for en generalforsamling, hvor den ekskluderede har taleret.

Generalforsamlingens afgørelse om, hvorvidt eksklusionen står ved magt, træffes ved almindeligt flertal.

§10. Opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted når 2/3 af samtlige på generalforsamlingen mødte – medlemmer har vedtaget det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst
14 dages mellemrum.

Foreningens formue skal, i tilfælde af opløsning anvende i overensstemmelse med de i §2 fastsatte
formål eller til andre almennyttige formå|. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen
træffes på den opløsende generalforsamling.


Vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamlingen 14. marts 2022 på Domms Gård.

Vedtægter gældende i pdf